Lucian guide

Cập nhật lần cuối 16/06/2018

Build guide lucian

[Mùa 8 - Lucian Guide AD] Cách lên đồ Lucian AD mùa 8 (8.11)

Vị trí: AD cập nhật mới ngày 6 tháng 8, 2018.
2943

[Mùa 7 - Lucian Guide AD Mid] Cách lên đồ Lucian AD Mid 7.10

Vị trí: Mid cập nhật mới ngày 23 tháng 7, 2017.
6432

[Mùa 7 - Lucian Guide AD] Cách build đồ Lucian xạ thủ sát thương & chí mạng

Vị trí: AD cập nhật mới ngày 11 tháng 5, 2017.
6314

[Mùa 7 - Lucian Guide AD] Cách build đồ Lucian xạ thủ xuyên giáp

Vị trí: AD cập nhật mới ngày 11 tháng 5, 2017.
3354