Blitzcrank Đấm Bốc - Boom Boom Blitzcrank

   

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Blitzcrank Đấm Bốc - Boom Boom Blitzcrank
Giá: 150RP

 - Skin | 254