Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 C9 vs AFS | C9 đè bẹp và chấm dứt hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc

   

Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 C9 vs AFS | C9 đè bẹp và chấm dứt hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc

 - Video | 231