Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 KT vs IG | IG chiến thắng kịch tính trước màn come back của KT

   

Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 KT vs IG | IG chiến thắng kịch tính trước màn come back của KT

 - Video | 184