Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 RNG vs G2 | G2 Perkz chấm dứt giấc mơ vô địch của RNG bằng LeBlanc

   

Highlights Tứ Kết CKTG 2018 | BO5 RNG vs G2 | G2 Perkz chấm dứt giấc mơ vô địch của RNG bằng LeBlanc

 - Video | 233