Mở 10 Hộp Siêu Phẩm & Tuyệt Phẩm & Viên Thế Giới, chia sẻ về cách chơi event và đợi event Halloween

   

Mở 10 Hộp Siêu Phẩm & Tuyệt Phẩm & Viên Thế Giới, chia sẻ về cách chơi event và đợi event Halloween

 - Video , | 192