Mở hơn 80 Viên Lang Vương + Sư Vương + Túi Quyết Đấu (Sự Kiện Quyết Đấu 28/06)

   

Chuột bạch thử nghiệm mở hơn 80 Viên Sư Vương, Lang Vương, Túi Quyết Đấu nhân dịp ra mắt và event được 1 kho mảnh trang phục cho anh em xem!

Loading...

 - Video , | 998

Loading...