[Vòng Khởi động - Ngày 1 - CKTG 2018] Highlights | C9 thắng chật vật, GRX toàn thắng...

   

[Vòng Khởi động - Ngày 1 - CKTG 2018] Highlights | C9 thắng chật vật, GRX toàn thắng...

 - Video | 150