Cấp bậc tu luyện trong Tiên Nghịch

Trong tiên nghịch, có bốn bộ tu tiên: Nhất bộ tung hoàng, Nhị bộ phi thăng, Tam bộ vô biên, đại năng và Tứ bộ đạp thiên.

Cụ thể như sau:

Nhất bộ tung hoàng

 • Ngưng Khí ( Tầng 1 -> Tầng 15 )
 • Trúc cơ bao gồm Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Viên mãn.
 • Sơ Kỳ—Trung Kỳ—Hậu Kỳ—Viên Mãn
 • Nguyên Anh: Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Đức Chúa Trời: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Anh Biến: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Vấn đỉnh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực

Nhị bộ phi thăng

 • Khuy Niết: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Tịnh Niết: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Toái Niết: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Thiên Nhân Ngũ Suy: Suy Đệ Nhất Đệ ngũ sự kiện

Tam bộ vô biên – đại năng

Tứ Không Cảnh:

 • Không Niết: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Không Linh: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Huyền Kiếp, bao gồm 9 kiếp: Ngoại Kiếp (3 kiếp đầu), Nội Kiếp (3 kiếp giữa), Hồn Kiếp (3 kiếp cuối). )
 • Ngoại Kiếp: Tuyết Kiếp — Phong Kiếp — Lôi Kiếp
 • Nội Kiếp: Trảm Ly Kiếp—Huyết Ảnh Kiếp—Kiếp này chưa bao giờ được Vương Lâm chém.
 • Hồn Kiếp: Thập Tức Khô Thần Kiếp, Kiếp Hồn Thọ, Kiếp Luân Hồi
 • Đại Tôn: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, Viên Mãn
 • Kim Tôn = Không Kiếp Hậu Kỳ Đỉnh Phong
 • Thiên Tôn = Không Kiếp Viên Mãn
 • Dược Thiên Tôn = Không Kiếp Quá Độ
 • Đại Thiên Tôn = ngưng tụ Thiên Tôn Chi Dương
 • Bộ Đạp Thiên Kiều được bán từ Đệ Nhất Đạp Thiên Kiều đến Đệ Cửu Đạp Thiên Kiều.
 • Đệ nhất cầu: đưa quy tắc thiên địa vào thần thức
 • Đệ Nhị cầu : Đạp Thiên Nhãn 
 • Đệ Tam cầu: Vấn Đạo Tâm

Tứ bộ đạp thiên – siêu thoát.

Cập bật cuối cùng của Tiên Nghịch.

Tiên nghịch, bộ truyện nổi tiếng của tác giả Nhĩ Căn, có văn phong ấn tượng và xuất sắc, nhưng nó có phần u tối. Tiên Nghịch viết tu tiên, trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm và cảm ngộ những điều thường xảy ra trong cuộc sống.

Vương Lâm, nhân vật chính của Tiên nghịch, có tư chất tầm thường nhưng ý chí kiên cường và bước đầu tu luyện vượt qua nhiều thách thức.