Câu nói của Akali

Bạn có thể nghe bao nhiêu câu nói của Akali trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại không? Những người tò mò có thể tìm thấy tất cả các câu nói của Akali dưới đây.

Khám phá nào..

Câu nói khi Pick Akali

“Fear the assassin with no master.”“Sợ sát thủ không có chủ.”

Câu nói khi Ban Akali

“You’re scared, good to know.”“Bạn đang sợ, thật tốt khi biết. “

Câu nói của Akali khi tấn công

Akali thường nói những lời này mỗi khi tấn công.

“I’m right here!”Tôi ở ngay đây!
“Feel me now?!”Cảm thấy tôi bây giờ?!
“Don’t hold back!”Đừng giữ lại!
“Let’s have some fun!”Hãy vui vẻ nào!
“Well you aren’t much of a challenge!”Chà, bạn không có nhiều thách thức!
“This won’t take long!”Điều này sẽ không mất nhiều thời gian!
“Too fast! Too good!”Quá nhanh! Quá tốt!
“Finally, let’s do this!”Cuối cùng, hãy làm điều này!
“Come on, at least try!”Thôi nào, ít nhất hãy thử!
“You’re done!”Bạn đã hoàn tất!
“Should’ve run!”Nên chạy đi!
“Better bring it!”Tốt hơn mang nó!
“Let’s go!”Đi nào!
“I can do this all day!”Tôi có thể làm điều này cả ngày!
“Try to keep up!”Cố gắng theo kịp!
“Quick and deadly!”Nhanh và chết người!
“Aha, you’re gonna bleed!”Aha, bạn sẽ chảy máu!
“Okay, this, I got.”Được rồi, cái này, tôi đã nhận.
“Can’t stop me!”Không thể ngăn tôi!

Câu nói của Akali khi di chuyển

Tất cả các hoạt động di chuyển của Akali đều có lời thoại trong câu nói được liệt kê dưới đây.

“The only rule that matters is that your enemies don’t walk away.”Quy tắc duy nhất quan trọng là kẻ thù của bạn không bỏ đi.
“If you look dangerous, you better be dangerous.”   “Nếu bạn trông nguy hiểm, tốt hơn là bạn nguy hiểm.”
“Restraint’s not really my thing.”   “Hạn chế không thực sự là điều của tôi.”
“The fist of shadow was my mom. I do things differently.”   “Cái nắm tay của cái bóng là mẹ tôi. Tôi làm những việc khác đi.”
“Take one life at a time. Fast. Clean.”   “Lấy một cuộc sống tại một thời điểm. Nhanh chóng. Sạch sẽ.”
“We’re gonna do this my way, quick, and deadly.”   “Chúng tôi sẽ làm theo cách của tôi, nhanh chóng và chết người.”
“I’ll make this look like magic.”   “Tôi sẽ làm cho nó trông giống như ma thuật.”
“Magic’s fine, steel’s better.”   “Phép thuật tốt, thép tốt hơn.”
“So many enemies, so many knives.”   “Rất nhiều kẻ thù, rất nhiều dao.”
“It’s not the killing I’m about, it’s the cause.”   “Đây không phải là vụ giết tôi, đó là nguyên nhân.”
“The Kinkou couldn’t control me. I do what they wouldn’t.”   “Kinkou không thể kiểm soát tôi. Tôi làm những gì họ sẽ không làm.”
“There are over 300 pressure points on the human body, no one can protect ’em all.”   “Có hơn 300 điểm áp lực trên cơ thể con người, không ai có thể bảo vệ tất cả chúng.”
“Everyone’s got a weakness, that’s my target.”   “Mọi người đều có một điểm yếu, đó là mục tiêu của tôi.”
“Forget balance, this is a reckoning.”   “Quên cân bằng, đây là một tính toán.”
“The rules hold you back, leave ’em for someone who needs ’em.”   “Các quy tắc giữ bạn lại, để lại cho họ một người cần chúng.”

Nghe giọng nói của Akali qua video này :

Tìm hiểu thêm :