Câu nói của Graves

Một số nói về các câu nói của Graves trong Liên Minh Huyền Thoại, khi hắn được Ban hoặc Pick, hoặc khi hắn tham gia chiến trường.

Cùng tìm hiểu nào …

Câu nói khi pick Graves

“Dead man walkin’.”“Người chết đi bộ ‘.”

Câu nói khi Ban Graves

“End of the line.”“Kết thúc dòng.”

Câu nói khi Graves tấn công

Sau đây là những lời tuyên bố của Graves:

“Go ahead! I like moving targets.”Đi trước! Tôi thích di chuyển mục tiêu.
“This is gonna tickle.”Đây là tiếng tích tắc.
“They picked the wrong fight.”Họ đã chọn sai cuộc chiến.
“Think I’m bluffin’?”Hãy nghĩ rằng tôi đang vô tội vạ?
“Like fish in a barrel.”Giống như cá trong một cái thùng.
“End of the line.”Kết thúc dòng.

Câu nói của Graves khi di chuyển, hoạt động

Bạn sẽ nghe những câu này khi bạn di chuyển hoặc làm gì đó cho Graves.

“I’ve got no time for games.”Tôi không có thời gian cho các trò chơi.
“What are you playin’ at?”Bạn đang chơi gì vậy?
“Feelin’ lucky?”Cảm thấy may mắn?
“Try me.”Thử tôi.
“Easy, partner.”Dễ thôi, cộng sự.
“Got any bright ideas?”Có ý tưởng sáng giá nào không?
“Always trouble.”Luôn luôn rắc rối.
“Let’s settle the score.”Hãy giải quyết điểm số.
“I ain’t got time to bleed.”Tôi không có thời gian để chảy máu.

Câu nói của Graves khi chế nhạo

Don’t die, yet! Heh, that was only a warning shot.Đừng chết, chưa! Heh, đó chỉ là một phát súng cảnh báo.
Hope you weren’t planning to die of natural causes.   “Hy vọng bạn không có kế hoạch chết vì nguyên nhân tự nhiên.”

Câu nói hài hước của Graves

Một chút hài hước cho game vui hơn nhỉ..

“I like my enemies two ways: dead, or about to be.”Tôi thích kẻ thù của mình theo hai cách: chết, hoặc sắp trở thành.
“Everyone’s a hero… till you shoot off a leg or two.”Mọi người đều là anh hùng … cho đến khi bạn bắn hạ một hoặc hai chân.

Tìm hiểu thêm :

Bạn nghĩ sao về Graves? Những câu nói của anh ta có vẻ bất cần đời.