Câu nói của Taliyah

Taliyah là vị tướng pháp sư đi rừng vô cùng cơ động, có khả năng trồng trọt nhanh chóng, đảo đường và gank sớm hiệu quả. Cùng xem Taliyah sẽ nói gì trong một trận đấu ngay bây giờ.

Câu nói khi Pick Taliyah

Chắc chắn bạn biết về sợi. Hãy là đá.”Biết về máy dệt.” Hãy là một viên đá.

Câu nói khi Ban Taliyah

 “Grounded?” -> “Căn cứ?”

Câu nói của Taliyah khi di chuyển

“The sparrow flies against the wind.”“Chim sẻ bay ngược gió”.
“What magnificent stone.”Thật là tuyệt thạch.
“The stone here is so beautiful.”Đá ở đây đẹp quá.
“The great Weaver says every lesson is a gift.”Người thợ dệt vĩ đại nói rằng mỗi bài học là một món quà.
“The earth hides many secrets.”Trái đất ẩn chứa nhiều bí mật.
“Hard work polishes the roughest stones.”Làm việc chăm chỉ đánh bóng những viên đá thô ráp nhất.
“The desert’s beauty lies beneath the sand.”Vẻ đẹp của sa mạc nằm bên dưới lớp cát.
“I must finish my task.”Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Keep your eyes on the horizon and your feet on the ground.”Hãy để mắt đến đường chân trời và đôi chân của bạn trên mặt đất.
“My journey is not yet at an end.”Cuộc hành trình của tôi vẫn chưa có hồi kết.
“A tribe without tradition is a flock without a shepherd.”Một bộ lạc không có truyền thống là một bầy không có người chăn dắt.
“It is up to all of us to see beauty in the bare stone.”Đó là vào tất cả chúng ta để nhìn thấy vẻ đẹp trong đá trần.
“Distance means so little when family means so much.”Khoảng cách có nghĩa là quá ít khi gia đình có ý nghĩa rất nhiều.
“The earth calls, and I must answer.”Trái đất gọi, và tôi phải trả lời.
“To conquer our fears, we must move forward.”Để chinh phục nỗi sợ hãi của mình, chúng ta phải tiến về phía trước.
“So long as the desert blooms, there is hope.”Chỉ cần sa mạc nở hoa, còn có hy vọng.
“Every pebble holds infinite potential.”Mỗi viên sỏi đều chứa đựng tiềm năng vô hạn.
“What an interesting pattern.”Thật là một mô hình thú vị.
“True learning is just a stone’s throw away.”Học tập chân chính chỉ là một viên đá ném đi.
“Oh, look, a rock… and another… and another!”Ồ, nhìn kìa, một tảng đá … và một … và một nữa!
“I know all of this will lead me home someday.”Tôi biết tất cả những điều này sẽ dẫn tôi về nhà vào một ngày nào đó.
“Every stone weaves a different story.”Mỗi viên đá dệt nên một câu chuyện khác nhau.
“This world is a tapestry of our own making.”Thế giới này là một tấm thảm do chính chúng ta tạo ra.
“No use staying in one place.”Không có ích lợi gì ở một chỗ.
“The earth here… such colours.”Trái đất ở đây … màu sắc như vậy.
“Nothing ventured, nothing learned.”Không có gì mạo hiểm, không có gì học được.
“I keep moving, but my feet are on solid ground.”Tôi tiếp tục di chuyển, nhưng chân tôi đang ở trên mặt đất vững chắc.
“If I stumble, I have the earth to catch me.”Nếu tôi vấp ngã, tôi có đất để bắt lấy tôi.
“The world is my loom, and every stone my thread.”Thế giới là khung dệt của tôi, và mọi viên đá của tôi.
“This world is frayed, and in need of mending.”Thế giới này đã bị sờn, và cần được hàn gắn.
“Every pebble holds infinite potential.”Mỗi viên sỏi đều chứa đựng tiềm năng vô hạn.
“I think I’ve learned what I need to here.”Tôi nghĩ rằng tôi đã học được những gì tôi cần để ở đây.
“I must push myself harder next time.”Tôi phải thúc đẩy bản thân mình nhiều hơn vào lần tới.
“The warmth of the desert calls me home.”Hơi ấm của sa mạc gọi tôi về nhà.
“No choice is written in stone.”Không có lựa chọn nào được viết bằng đá.
“There’s no place like home.”Không có nơi nào như nhà.
“Feels good to be back.”Cảm thấy thật tốt khi được trở lại.
“The mountains breathe beneath the snow.”Những ngọn núi thở bên dưới tuyết.
“I traded dunes of sand for drifts of snow.”Tôi đổi những cồn cát để lấy tuyết rơi.
“I guess ice it is.”Tôi đoán nó là băng.
“Best way to stay warm is the keep moving.”Cách tốt nhất để giữ ấm là tiếp tục di chuyển.
“The ice is beautiful.”Băng thật đẹp.
“The snow sparkles like desert stars.”Tuyết lấp lánh như những ngôi sao sa mạc.
“Nothing beats walking on fresh snow.”Không gì có thể đánh bại việc đi trên tuyết tươi.
“The snow falling is a thing of wonder.”Tuyết rơi là một điều kỳ diệu.
“The sight of glaciers takes my breath away.”Cảnh tượng của sông băng làm tôi mất hơi thở.
“The Freljord isn’t barren, but waits to be revealed.”Freljord không cằn cỗi, nhưng đang chờ được tiết lộ.
“I long for the warmth of the desert.”Tôi khao khát hơi ấm của sa mạc.

Câu nói hài hước của Taliyah

Bảo vệ bản thân—Tôi nghe rằng mùa đông đang đến.”-> “Cẩn thận—Tôi nghe nói mùa đông sắp đến.”

Câu nói khi Taliyah tấn công

“Looks like you’re stuck between me and a hard place.”Có vẻ như bạn đang bị mắc kẹt giữa tôi và một nơi khó khăn.
“Our paths have woven together for a reason.”Những con đường của chúng ta đã đan vào nhau là có lý do.
“Sometimes, learning hurts.”Đôi khi, việc học tập gây tổn thương.
“Oh, good, just what I need.”Ồ, tốt, đúng là thứ tôi cần.
“I’ve given up too much to let you stop me.”Tôi đã từ bỏ quá nhiều để cho bạn ngăn cản tôi.
“Mastery is a journey. Here’s your first lesson.”Làm chủ là một cuộc hành trình. Đây là bài học đầu tiên của bạn.
“Okay, great, that is actually what I wanted to have happen. For once.”Được rồi, thật tuyệt, đó thực sự là điều tôi muốn xảy ra. Một lần thôi.
“My father always said I was a shepherd’s nightmare.”Cha tôi luôn nói tôi là cơn ác mộng của người chăn cừu.
“It will take more than you to break me.”Muốn phá được ta còn cần nhiều hơn.
“Every lesson is a gift.”Mỗi bài học là một món quà.
“Control, control, control… “Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát…
“Maybe I’m your lesson.”Có lẽ tôi là bài học của bạn.
“Experience is the best teacher.”Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất.
“My gift, my responsibility.”Quà của tôi, trách nhiệm của tôi.
“How’s this for throwing stones?”Cái này thế nào ném đá?
“I’m still here.”Tôi vẫn ở đây.
“One stone at a time.”Mỗi lần một viên đá.
“I meant to do that – mostly.”Tôi muốn làm điều đó – hầu hết là.
“Even rocks can be unpredictable.”Ngay cả đá cũng không thể đoán trước được.
“A rock in my hand is worth two in your face!”Một tảng đá trong tay tôi đáng giá hai viên vào mặt anh!
“Beware falling rocks!”Coi chừng đá rơi!
“How did I do that?”Tôi đã làm điều đó như thế nào?
“That looks like it hurt!”Nhìn như vậy rất đau!
“Either way, I’m going to learn something from this.”Dù bằng cách nào, tôi sẽ học được điều gì đó từ điều này.
“Looks like you’ve got a thing or two to learn yourself.”Có vẻ như bạn có một hoặc hai điều để tìm hiểu bản thân.
“Alright, I’ve got this.”Được rồi, tôi có cái này.
“Leave no stone unturned.”Dùng đủ mọi cách.
“Like threading a needle.”Như xâu kim.
“Every rock tells a story. This one might be painful.”Mỗi tảng đá kể một câu chuyện. Câu chuyện này có thể gây đau đớn.
“So anyway… bam!”Vậy dù sao thì … bam!
“I’ll deal with it.”Tôi sẽ giải quyết nó.
“Don’t mess with a stoneweaver.”Đừng gây rối với một người thợ mài đá.
“I’m… kind of amazing.”Tôi … thật tuyệt vời.
“That was pretty much… amazing.”Điều đó khá là … tuyệt vời.
“I am the rock!”Ta là tảng đá!
“I am the stone beneath your feet.”Tôi là viên đá dưới chân bạn.
“Courage is stronger than stone.”Lòng dũng cảm mạnh hơn đá.
“The best defense is a strong foundation.”Sự phòng thủ tốt nhất là một nền tảng vững chắc.
“You pulled the wrong thread.”Bạn kéo nhầm sợi.
“Stand back.”Đứng lại.
“You underestimate me.”Bạn đánh giá thấp tôi.
“Know what makes snowballs more fun? Rocks!”Biết điều gì làm cho những quả bóng tuyết trở nên thú vị hơn không? Rocks!
“Let me break the ice for you!”Để anh phá băng cho em!
“Yes! I mean – cool. Totally cool.”Vâng! Ý tôi là – tuyệt. Hoàn toàn tuyệt.
“The greatest danger lies beneath the ice.”Mối nguy hiểm lớn nhất nằm bên dưới lớp băng.
“Ice betrays the sure-footed.”Ice phản bội kẻ chắc chắn.
“Cold does not forgive.”Lạnh không tha.
“For the Freljord.”Đối với Freljord.
“The glaciers see you tremble.”Băng hà nhìn thấy ngươi run lên.
“Ice and stones will break your bones.”Băng và đá sẽ làm gãy xương của bạn.
“How about a snowball fight?”Đánh bóng tuyết thì sao?
“Even mountains can crumble.”Ngay cả núi cũng có thể vỡ vụn.
“Even the smallest stone can start an avalanche.”Ngay cả viên đá nhỏ nhất cũng có thể bắt đầu một trận tuyết lở.