Câu nói của Vi

Tìm hiểu các lời nói của Vi khi Ban/Pick và tham gia chiến đấu trong chiến trường Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Vi

“Punch first. Ask questions while punching.”“Đấm trước, đặt câu hỏi trong khi đấm.”

Câu nói khi Ban Vi

“If I want your opinion, I’ll beat it out of you.”“Nếu tôi muốn ý kiến của bạn, tôi sẽ đánh bại bạn.”

Câu nói khi vi Tấn công

“A little smash and grab.”Một chút đập và lấy.
“Here comes the punchline!”Đây là punchline!
“Come on! Resist arrest already!”Thôi nào! Chống lại bắt giữ rồi!
“One girl wrecking crew.”Một cô gái phá hoại phi hành đoàn.
“Freeze! Or don’t, I don’t care.”Đóng băng! Hoặc không, tôi không quan tâm.
“Put a dent in ’em!”Đặt một cái răng vào ’em!
“Vi, hah, stands for violence!”Vi, hah, tượng trưng cho bạo lực!
“Vi stands for vicious.”Vi là viết tắt của luẩn quẩn.
“Vi stands for vice.”Vi là viết tắt của phó.

Câu nói khi VI di chuyển

“Here I come to save the day… or wreck it.”Ở đây tôi đến để cứu ngày … hoặc phá hỏng nó.
“They’ll never know what hit ’em.”Họ sẽ không bao giờ biết thứ gì đánh họ.
“Let’s get crackin’.”Hãy lấy crackin ‘.
“I’m doing this my way.”Tôi đang làm theo cách của tôi.
“Piltover’s finest.”Piltover là tốt nhất.
“Plan? I don’t need a plan.”Kế hoạch? Tôi không cần một kế hoạch.
“Let’s get to the fun part!”Hãy đến phần vui vẻ!
“Who needs a beat-down?”Ai cần đánh bại?
“If you hit a wall, hit it hard!”Nếu bạn va vào tường, hãy đánh thật mạnh!
“Sometimes you gotta make a door.”Đôi khi bạn phải làm một cánh cửa.
“I let my hands do the talking.”Tôi để tay tôi nói chuyện.
“I’m my own backup.”Tôi là bản sao lưu của riêng tôi.

Câu nói chế nhạo của Vi

“I’ve got five reasons for you to shut up.”Tôi có năm lý do để bạn im lặng.
“If I want your opinion, I’ll beat it out of you.”Nếu tôi muốn ý kiến của bạn, tôi sẽ đánh bại bạn.
“I like you as far as I can throw you… not even.”Tôi thích bạn đến mức tôi có thể ném bạn … thậm chí không.

Câu nói hài hước của Vi

“We can either do this the hard way or… oh wait, no, there’s just the hard way.”Chúng ta có thể làm vàng theo cách khó khăn này … oh chờ đã, không, chỉ có cách khó thôi.
“Hmm, I like your smile. Gives me something to aim at.”Hmm, tôi thích nụ cười của bạn. Cung cấp cho tôi một cái gì đó để được yêu thương.
“I like your smile. Makes a nice target.”Tôi thích nụ cười của bạn, Làm cho một mục tiêu tốt đẹp.
“Why can’t I get a straight answer? It’s always just ‘Oh no! Stop hitting me! Ow, my face!’”Tại sao tôi không thể nhận được câu trả lời thẳng thắn? Luôn luôn là ‘Ồ không! Đừng đánh tôi nữa! Ow, mặt tôi!’

Tìm hiểu thêm :