Câu nói của Yone

Bạn biết đấy, với bộ chiêu thức biến ảo của mình, Yone là một tay kiếm rất mạnh mẽ. Hắn nói gì khi Ban/Pick và chiến đấu trong game?

Câu nói khi Pick Yone

“One to cut, one to seal.”“Một để cắt, một để niêm phong.”

Câu nói khi Ban Yone

“You think I am the one to fear? Hmph.”“Cô nghĩ tôi mới là người phải sợ? Hừm.”

Câu nói khi Yone di chuyển

“Before, I chased a wayward gale. Now I hunt a storm of darkness.”Trước đây, tôi đuổi theo một cơn gió bấc. Bây giờ tôi săn một cơn bão bóng tối.
“Many mistake me for the nightmares I slay. Hmph, let them.”Nhiều người nhầm tôi với những cơn ác mộng tôi đã giết. Hmph, hãy để chúng.
“In this cursed second life, where does the mask end, and I begin?”Trong kiếp thứ hai bị nguyền rủa này, chiếc mặt nạ kết thúc ở đâu, và tôi bắt đầu?
“They look at me and see only the mask.”Họ nhìn tôi và chỉ thấy chiếc mặt nạ.
“The azakana have spread like a plague since the Noxian invasion. My work… never ends.”Azakana đã lây lan như một bệnh dịch kể từ cuộc xâm lược của người Noxus. Công việc của tôi … không bao giờ kết thúc.
“Haunted by a past I cannot change.”Bị ám ảnh bởi một quá khứ, tôi không thể thay đổi.
“A festival of flowers to remember those lost… I think I’d rather be forgotten.”Lễ hội hoa để tưởng nhớ những người đã mất … Tôi nghĩ tôi thà bị lãng quên.
“In life, we died at each other’s hands. How can I bear to face my brother now?”Ở đời đã chết dưới tay nhau. Làm sao tôi chịu nổi anh tôi bây giờ?
“Azakana lurk everywhere. I will end their depredations.”Azakana ẩn nấp khắp nơi. Tôi sẽ chấm dứt sự đày đọa của họ.
“Some days I forget what lies behind this mask.”Một số ngày tôi quên mất những gì ẩn sau mặt nạ này.
“Sleep is not for the weak, but for the blessed.”“Giấc ngủ không dành cho người yếu đuối, mà dành cho những người có phúc”.
“Demons take many forms, I hunt them all the same.”Quỷ có nhiều dạng, ta săn lùng đều giống nhau.
“The spirit realm is… strange. A mirror, an inverse, of our own.”Cõi linh hồn thật … kỳ lạ. Một tấm gương, một nghịch cảnh, của chính chúng ta.
“I do not hunt to kill.”Tôi không săn để giết.
“No fate, nor destiny. Only tomorrow.”Không có định mệnh, cũng không có định mệnh. Chỉ có ngày mai.
“Now, there is only the hunt.”Bây giờ, chỉ có cuộc đi săn.
“Sometimes, to save someone, you must fight them.”Đôi khi, để cứu ai đó, bạn phải chiến đấu với họ.
“I’m not here to save their souls.”Tôi không ở đây để cứu linh hồn họ.
“Honor once bound me above all else.”Danh dự đã từng ràng buộc tôi trên tất cả.
“Fear, once named, controls no one.”Sợ hãi, một khi được đặt tên, không ai kiểm soát.
“The road to ruin, I’ve walked it once before.”Con đường đổ nát, tôi đã từng đi qua một lần.
“I do what must be done.”Tôi làm những gì phải làm.
“What does one do with an abundance of masks?”Người ta làm gì với vô số mặt nạ?
“Forgiveness is… complicated.”Tha thứ là … phức tạp.
“The hunt… it never ends.”Cuộc săn … nó không bao giờ kết thúc.
“Without a banquet of sorrow, an azakana starves.”Không có bữa tiệc của nỗi buồn, azakana sẽ chết đói.
“No sleep, no rest… there is no time.”Không ngủ, không nghỉ ngơi … không có thời gian.
“Rare is the person who shows their true face.”Hiếm có người lộ ra bộ mặt thật của bọn họ.
“The haunted cower behind polite fictions.”Người bị ám ảnh thu mình đằng sau những hư cấu lịch sự.
“Azakana abound.”Azakana rất nhiều.
“Between uncertainty and fear, the azakana prowl.”Giữa sự không chắc chắn và sợ hãi, azakana rình mò.
“Walk both realms.”Đi bộ cả hai cõi.
“Forget the past, it only clouds the future.”Hãy quên đi quá khứ, nó chỉ làm mờ tương lai.
“Humans lie, swords… speak truth.”Con người nói dối, kiếm … nói thật.
“Wear a mask long enough, and you forget the face beneath.”Đeo mặt nạ đủ lâu, và bạn quên mất khuôn mặt bên dưới.
“On a cliff by the sea, I found the strangest spirit. It walked on four legs and spoke of dreams.”Trên một vách đá cạnh biển, tôi tìm thấy một linh hồn kỳ lạ nhất. Nó đi bằng bốn chân và nói về những giấc mơ.
“A broken heart, an anxious mind, all can attract the azakana.”Một trái tim tan vỡ, một tâm trí lo lắng, tất cả đều có thể thu hút azakana.
“Azakana trap their victims in an vicious cycle of emotion. Doubt breeds doubt, fear breeds fear, and the azakana feasts.”Azakana bẫy nạn nhân của họ trong một vòng luẩn quẩn của cảm xúc. Nghi ngờ sinh ra nghi ngờ, sợ hãi sinh ra sợ hãi và các bữa tiệc azakana.
“Long before blades and sorcery are needed, words… can save a soul.”Rất lâu trước khi cần đến lưỡi kiếm và ma thuật, lời nói … có thể cứu rỗi một linh hồn.
“So many try to flee their burdens. Fleeing is impossible!”Vì vậy, nhiều người cố gắng chạy trốn gánh nặng của họ. Chạy trốn là không thể!
“Bound to the world of the living. – Yone sighs – Denied the peace of death…”Bị ràng buộc với thế giới của người sống. – Yone thở dài – Đã từ chối hòa bình của cái chết …
“Every aspect of an azakana is a stroke. Each stroke forms a character, revealing their true name…”Mọi khía cạnh của azakana là một nét vẽ. Mỗi nét vẽ tạo thành một ký tự, tiết lộ tên thật của chúng …
“One blade carries the weight of my past. The other, holds the key to my future…”Một lưỡi mang theo sức nặng của quá khứ của tôi. Còn lại, giữ chìa khóa cho tương lai của tôi …
“When we met in the spirit realm, this azakana upon my face knew me!”Khi chúng ta gặp nhau trong cõi linh hồn, azakana này trên khuôn mặt tôi đã biết tôi!
“Through the mask, I see their truth laid bare. Yet my own, – Yone scoffs – dance just out of reach…”Qua lớp mặt nạ, tôi thấy sự thật của họ được phơi bày. Tuy nhiên, của riêng tôi, – Yone chế giễu – nhảy vừa tầm với …

Câu nói chế nhạo của Yone

“Azakana, once named, can be bound.”“Azakana, một khi được đặt tên, có thể bị ràng buộc.”

Câu nói hài hước của Yone

“Ah, eating. How I miss it.”“À, đang ăn. Làm sao tôi nhớ được.”

Câu nói khi Yone tấn công

“Kindness is a luxury!”Lòng tốt là một thứ xa xỉ!
“This is your remedy!”Đây là phương thuốc của ngươi!
“Out of my way!”Tránh đường!
“I will save you from yourself!”Ta sẽ cứu ngươi khỏi chính mình!
“Relent!”Phụ thân!
“Weighed down by fear!”Bị sợ hãi đè nặng!
“Bound by your insecurities!”Bị ràng buộc bởi sự bất an của bạn!
“They always resist redemption!”Họ luôn chống lại sự chuộc tội!
“It’s too late for you!”Đã quá muộn cho bạn!
“Your doubt betrays you!”Nghi ngờ của ngươi phản bội ngươi!
“You can’t flee your fears!”Bạn không thể chạy trốn nỗi sợ hãi của mình!
“You force my hand!”Ngươi cưỡng gian ta!
“Such a burdened soul!”Linh hồn liêu xiêu như vậy!
“Unworthy of my blades!”Không xứng với lưỡi dao của tôi!
“Regrets hold you back!”Những hối hận đã kìm hãm bạn!
“I’m not here for you!”Ta không ở đây cho ngươi!
“Inner demons, hmph.”Nội quỷ, hừ.
“No time for sympathy!”Không kịp thông cảm!
“Aren’t you a haunted one?”Ngươi không phải là bị ma ám sao?
“Carve away doubt!”Khắc xuất hoài nghi!
“Relinquish your burdens!”Hãy trút bỏ gánh nặng!
“Strike true!”Đánh thật!
“Yield, or fall to my blades!”Nhường, nếu không sẽ rơi xuống lưỡi dao của ta!
“Your fight is with yourself!”Cuộc chiến của bạn là với chính bạn!
“What must be done!”Việc gì phải làm!
“Steel and spirit!”Thép và tinh thần!
“I am not the enemy.”Ta không phải kẻ thù.
“Everyone wears masks!”Mọi người đều đeo mặt nạ!