Combo kỹ năng free fire mạnh nhất

Tìm hiểu về tám kết hợp kỹ năng mạnh nhất trong Free Fire và thử sức mạnh của chúng nhé.

Top 1: Kelly, Maxim, Paloma

Kelly
Kelly
maxim
maxim
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Maxim: Giảm thời gian dùng nấm và hòm cứu thương.
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Top 2: Kelly, Paloma, Caroline

Kelly
Kelly
paloma
paloma
Caroline
Caroline

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.
 • Caroline: Khi bạn cầm Shotgum, bạn có thể di chuyển nhanh hơn.

Top 3 : Olivia, Maxim, Paloma

olivia
olivia
maxim
maxim
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Olivia: Hồi HP cao hơn cho đồng đội so với các nhân vật khác
 • Maxim: Giảm thời gian dùng nấm và hòm cứu thương.
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Top 4 : Nikita, Maxim, Paloma

nakita
nakita
maxim
maxim
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Nakita cung cấp nhiều HP cho đồng đội so với các nhân vật khác.
 • Maxim: Giảm thời gian dùng nấm và hòm cứu thương
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Top 5 : Maxim, Paloma, Caroline

maxim
maxim
paloma
paloma
Caroline
Caroline

Combo kết hợp :

 • Maxim: Giảm thời gian dùng nấm và hòm cứu thương
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.
 • Caroline : Tăng tốc độ di chuyển khi cầm Shotgum

Top 6: Olivia, Kelly, Paloma

olivia
olivia
Kelly
Kelly
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Olivia: Hồi HP cao hơn cho đồng đội so với các nhân vật khác
 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Top 7: Andrew, Maxim, Paloma

Andrew
Andrew
maxim
maxim
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Andrew: Tăng độ bền và thời gian tồn tại của giáp
 • Maxim: Giảm thời gian dùng nấm và hòm cứu thương
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Top 8 : Kelly, Andrew, Paloma

Kelly
Kelly
Andrew
Andrew
paloma
paloma

Combo kết hợp :

 • Kelly : Tăng tốc độ di chuyển
 • Andrew: Tăng độ bền và thời gian tồn tại của giáp
 • Paloma: Ba mươi viên đạn súng trường đầu tiên sẽ không bao gồm balo.

Đọc thêm: Kỹ năng của các nhân vật Free Fire]