Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

      14/10/2016

Mời các bạn xem một số hình ảnh và video review skin Jinx Vệ Binh Tinh Tú.

Giá: 396 RP

Splash Jinx Vệ Binh Tinh Tú.

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

[Loading Screen]

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

[Minigun = Shiro and Rocket = Kuro]

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Jinx - Trang phục Jinx Vệ Binh Tinh Tú

 

Video review Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Loading...

 - Skin , | 6638

Loading...