Các Cấp Bậc Tu Luyện & Cảnh Giới Trong Nghịch Thiên Chí Tôn

Chào mọi người, trong bài viết này, blog game Tranvanthong sẽ giới thiệu cho bạn cảnh giới và hệ thống tu luyện mới nhất và đầy đủ nhất của Nghịch Thiên Chí Tôn. Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn đã được chuyển thành một bộ phim. Các bạn có thể đọc hoặc xem nó như thế nào bạn thích.

Các Cấp Tu Luyện trong Nghịch Thiên Chí Tôn

Các cảnh giới và cấp bậc tu luyện trong Phàm Giới:

Cấp BậcCảnh Giới
Linh Thai CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thai Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Luyện Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thánh Hồn CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Hồn Mạch CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Mạch CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Thần Vực CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Vực Thai CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Vũ Hóa CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Tiên Giới có các cảnh giới và cấp bậc tu luyện:

Cấp BậcCảnh Giới
Phạt Tiên CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Luyện Tiên CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Nhân CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Thánh CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Vương CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đế Hoàng CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai
Đại Đế CảnhNhất Giai –> Thập Nhị Giai

Thần Giới có các cấp bậc tu luyện và cảnh giới sau:

Cấp BậcCảnh Giới
Nhân Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Địa Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Thiên Thần CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Bán Thánh CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Đại Thánh CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Thần Vương CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Vĩnh Hằng CảnhNhất Giai –> Cửu Giai
Nhân Đạo Vạn Vật Cảnh ( Thượng Thần Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thiên Đạo Giới Phạt Cảnh ( Thần Tôn Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Càn Khôn Hồng Mông Cảnh ( Chí Tôn Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thần Đạo Thủy Nguyên Cảnh ( Tổ Thần Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Vạn Vật Hóa Hư Cảnh ( Tổ Vương Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thương Thiên Chi Tôn Cảnh ( Tổ Hoàng Cảnh )Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn

Các cảnh giới và cấp bậc tu luyện tại Thế Giới Chí Cao:

Cấp BậcCảnh Giới
Tổ Đế Cảnh ( Bá Vương Vũ Trụ )Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Tổ Thánh CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Nhân CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Thần CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Vương CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đạo Hoàng Cảnh ĐạoNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Đế Cảnh Đạo Tổ CảnhNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn
Chí Cao Đạo TổNhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Do đó, tôi đã thực hiện tất cả các cấp bậc và hệ thống tu luyện được tìm thấy trong Nghịch Thiên Chí Tôn. Bài viết mới được đăng trên blog Tranvanthong có tên là [Cấp bậc Tu Luyện Thôn Phệ Tinh Không].[.com].

Thông tin Nghịch Thiên Chí Tôn:

  • Tác giả: Khô nhai vũ mộ.
  • Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.