Câu nói của Lucian

Khi Ban/Pick và chiến đấu trong một trận đấu liên minh huyền thoại, Lucian sẽ nói gì? Chắc chắn bạn sẽ thấy hữu ích với một số chia sẻ sau đây.

Câu nói khi Pick Lucian

“Everybody dies. Some just need a little help.”“Mọi người đều chết. Một số người chỉ cần một chút giúp đỡ.”

Câu nói khi Ban Lucian

“You don’t have the heart for this.”“Bạn không có trái tim cho điều này.”

Câu nói khi Lucian tấn công

Câu nói này thật đáng sợ: lúc tấn công là lúc thanh trừng.

“Rest in peace.”An Nghỉ.
“They never get tired of dying.”Họ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chết.
“Bullseyes.”Bullseyes.
“Stay dead.”Ở lại chết đi.
“Purity and peace.”Sự tinh khiết và hòa bình.
“By all means, stand and fight.”Bằng mọi cách, hãy đứng lên và chiến đấu.
“This is mercy.”Đây là lòng thương xót.
“We’re gonna need more coffins.”Chúng tôi sẽ cần thêm quan tài.
“Just another corpse.”Chỉ là một xác chết khác.
“Tough talk for worm food.”Nói chuyện khó khăn cho thức ăn giun.
“Don’t duck on my account.”Đừng vịt vào tài khoản của tôi.
“Trick shot? The trick is not to get shot.”Trick shot? Bí quyết là không được bắn.
“Rise again, I dare you.”Tăng trở lại, tôi dám bạn.
“H’yeah, I’ve got a cure for that.”H’yeah, tôi đã có cách chữa trị cho điều đó.

Câu nói của Lucian di chuyển, hoạt động

“Keep moving on.”“Tiếp tục.”
“Everybody deserves a second shot.”Mọi người đều xứng đáng được bắn lần thứ hai.
“Death should be the end.”Cái chết nên là kết thúc.
“There’s a chill in the air.”Có một hơi lạnh trong không khí.
“Nothing colder than death.”Không có gì lạnh hơn cái chết.
“I’ll sleep when they’re dead.”Tôi sẽ ngủ khi họ chết.
“The past is just a ghost.”Quá khứ chỉ là một con ma.
“Something is rotten here.”Một cái gì đó là thối ở đây.
“Go ahead, scare me.”Đi trước, làm tôi sợ.
“You don’t have the heart for this.”Bạn không có trái tim cho điều này.
“Don’t look so grim.”Đừng nhìn quá nghiệt ngã.
“Some call it magic. I call it good aim.”Một số người gọi nó là ma thuật. Tôi gọi nó là mục tiêu tốt.

Câu nói chế nhạo của Lucian

“I’ll have no trouble killing you, and less trouble killing you again!”Tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi giết bạn, và ít gặp rắc rối hơn khi giết bạn lần nữa!
“Death is a mercy, and I have enough mercy to go around.”Cái chết là một sự thương xót, và tôi có đủ lòng thương xót để đi khắp nơi.
“Death at the door? Hmph, no. I am the one who knocks.”Cái chết ở cửa? Hừm, không. Tôi là người gõ cửa.

Câu nói hài hước của Lucian

“Smile? Alright.”Cười? Được không.
“This is my happy face. See?”Đây là khuôn mặt hạnh phúc của tôi. Thấy không?
“Heheh, and they say I have a grim sense of humor.”Heheh, và họ nói tôi có khiếu hài hước nghiệt ngã.
“No, really… I am smilin’.”Không, thực sự … tôi là smilin ‘.

Tìm hiểu thêm :