Câu nói của Braum

Xem các câu nói của Braum khi Ban/Pick trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, có gì đặc biệt không?

Câu nói khi Pick Braum

“The heart is the strongest muscle.”“Trái tim là cơ bắp mạnh nhất.”

Câu nói khi Ban Braum

“Think carefully, my friend.”“Hãy suy nghĩ cẩn thận, bạn của tôi.”

Câu nói khi bắt đầu game

“Good times, good friends… what could be better?”Thời gian tốt, bạn tốt … những gì có thể tốt hơn?
“If they insist on a fight, I will oblige them.”   “Nếu họ khăng khăng đánh nhau, tôi sẽ bắt buộc họ.”
“Ah! We are about to begin the fighting!”   “Ah! Chúng ta sắp bắt đầu chiến đấu!”
“Now, what can we learn from fighting?”   “Bây giờ, chúng ta có thể học được gì từ chiến đấu?”
“Ah, new beginnings.”   “Ah, khởi đầu mới.”
“Let’s get going.”   “Chúng ta hãy đi.”
“Shall we begin?”   “Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Today will be exciting day!”   “Hôm nay sẽ là một ngày thú vị!”
“Always bring Braum!”   “Luôn mang theo Braum!”
“Follow me, friends!”   “Theo tôi, các bạn!”
“They may have many, but you have me.”   “Họ có thể có nhiều, nhưng bạn có tôi.”
“Is it the moustache? Who knows?”   “Có phải là ria mép? Ai biết?”

Câu nói khi Braum di chuyển

“Sometimes icy heart just needs warm smile.”Đôi khi trái tim băng giá chỉ cần nụ cười ấm áp.
“Braum is on the job.”Braum đang làm việc.
“Let us go.”Hãy để chúng tôi đi.
“Move like the herd.”Di chuyển như bầy đàn.
“You are safe with Braum.”Bạn an toàn với Braum.
“Even heaviest door can be opened.”Ngay cả cánh cửa nặng nhất cũng có thể được mở.
“If you have problem, you come to me first.”Nếu bạn có vấn đề, bạn đến với tôi đầu tiên.
“Mother always said – don’t lose!”Mẹ luôn nói – đừng thua!
“The darker the night, the brighter the stars.”Đêm càng tối, các ngôi sao càng sáng.
“No time for worrying.”Không có thời gian để lo lắng.
“Hehe, life is good, no?”Hehe, cuộc sống là tốt, không?
“I wonder what’s around next corner.”Tôi tự hỏi những gì xung quanh góc tiếp theo.
“You can always trust Braum.”Bạn luôn có thể tin tưởng Braum.

Câu nói khi Braum tấn công

Sẽ nói gì khi tấn công…

“Why not enjoy some warm milk instead?”Tại sao không thưởng thức một chút sữa ấm thay thế?
“First we fight, then we eat.”Đầu tiên chúng ta chiến đấu, sau đó chúng ta ăn.
“My shield is my sword.”Khiên của tôi là thanh kiếm của tôi.
“Take heart.”Lấy lòng.
“When going gets tough, you call Braum.”Khi đi trở nên khó khăn, bạn gọi Braum.
“Think carefully, my friend.”Hãy suy nghĩ cẩn thận, bạn của tôi.
“Let’s show our friends the door.”Hãy cho bạn bè của chúng tôi xem cánh cửa.
“You hit like baby ram! No horns yet!”Bạn đánh như ram bé! Chưa có sừng!
“Now I give more than harsh talking to!”Bây giờ tôi cho nhiều hơn nói chuyện khắc nghiệt!
“Sometimes, shield becomes smashing board.”Đôi khi, lá chắn trở thành bảng đập.
“Troublemaker toss is best game.”Kẻ gây rối quăng là trò chơi hay nhất.
“Now this is fun!”Bây giờ điều này là thú vị!
“Show me your best.”Cho tôi thấy tốt nhất của bạn.
“Keep your spirits high.”Giữ tinh thần của bạn cao.
“Put away your worried face!”Bỏ khuôn mặt lo lắng của bạn đi!
“Sometimes battle is unavoidable.”Đôi khi chiến đấu là không thể tránh khỏi.
“Today we fight each other. Tomorrow, we may fight together.”Hôm nay chúng ta chiến đấu với nhau. Ngày mai, chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau.

Câu nói hài hước của Braum

Một chút hài hước từ Braum..

“When life gives you curdled milk, be patient. You get very good cheese!”Khi cuộc sống cho bạn sữa đông, hãy kiên nhẫn. Bạn nhận được phô mai rất ngon!
“The goats are wise; eat everything, climb everything, and if something kicks you, kick it back!”Những con dê rất khôn ngoan, ăn tất cả mọi thứ, leo lên mọi thứ, và nếu có thứ gì đó đá bạn, hãy đá nó trở lại!
“Mother always said – float like iceberg, sting like thrown iceberg!”Mẹ luôn nói – nổi như tảng băng, đâm như tảng băng!

Câu nói chế nhạo của Braum

Chế nhạo ư…

If at first you do not succeed, please, tell me what it is like.”Nếu lúc đầu bạn không thành công, làm ơn, hãy nói cho tôi biết nó như thế nào. “
“Don’t worry, Braum was trying little bit.”Đừng lo lắng, Braum đã cố gắng một chút.

Tìm hiểu thêm :