Câu nói của Karma

Tìm hiểu các câu nói của Karma khi Ban/Pick và tham gia một trận đấu liên minh huyền thoại cùng Blog Game Zathong nhé.

Câu nói khi Pick Karma

Always trust your spirit.”Luôn tin tưởng vào tinh thần của bạn. “

Câu nói khi Ban Karma

We must all make our choicesTất cả chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình

Câu nói khi Karma tấn công

Khi bạn tấn công Karma, bạn sẽ nghe những câu sau:

“None will question our resolve.”Không ai sẽ đặt câu hỏi cho quyết tâm của chúng tôi.
“To conquer one’s self is to conquer all.”Chinh phục bản thân là chinh phục tất cả.
“Now we prove our courage.”Bây giờ chúng tôi chứng minh sự can đảm của chúng tôi.
“There is wisdom in war.”Có sự khôn ngoan trong chiến tranh.
“Never become a monster to defeat one.”Không bao giờ trở thành một con quái vật để đánh bại một.
“Ionia speaks through me.”Ionia nói thông qua tôi.
“Indecision is failure.”Sự thiếu quyết đoán là thất bại.
“By force of will.”Bằng sức mạnh của ý chí.
“Act with conviction.”Hành động với niềm tin.
“Peace, no matter the cost.”Hòa bình, không có vấn đề chi phí.

Câu nói khi Karma di chuyển

Mỗi hành động di chuyển đều có câu nói :

“We must all make our choices.”Tất cả chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình.
“Never again will I sit idle.”Tôi sẽ không bao giờ ngồi yên nữa.
“I have seen two paths and made another between.”Tôi đã thấy hai con đường và tạo một con đường khác giữa.
“My spirit is an unquenchable fire.”Tinh thần của tôi là một ngọn lửa không thể nghi ngờ.
“Heart and mind as one.”Trái tim và tâm trí là một.
“As Ionia changes, so must I.”Khi Ionia thay đổi, tôi cũng vậy.
“Challenge what you know.”Thách thức những gì bạn biết.
“Never fear change.”Không bao giờ sợ thay đổi.
“The answer lies within.”Câu trả lời nằm trong.
“We have learned as much as we have suffered.”Chúng tôi đã học được nhiều như chúng tôi đã phải chịu đựng.

Câu nói chế nhạo của Karma

Karma cũng chế nhạo kẻ thù

“I know your spirit, but I must stop your heart.”Tôi biết tinh thần của bạn, nhưng tôi phải ngăn chặn trái tim của bạn.
“If you desire peace, you must prepare for war!”Nếu bạn mong muốn hòa bình, bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh!
“An ideal is nothing… until you fight for it.”Một lý tưởng là không có gì … cho đến khi bạn chiến đấu vì nó.

Câu nói hài hước của Karma

Một chút hài hước từ Karma

“You know what they say: Karma always catches up to you.”“Bạn biết những gì họ nói: Karma luôn bắt kịp bạn.”

Khi bạn chơi vị tướng Karma này, bạn có thể nghe được những câu này.

-> Tìm hiểu thêm : Câu nói của Janna